Naszą specjalizacją jest pomoc Beneficjentom, którzy realizują projekty dofinansowywane ze środków unijnych.

 

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie postępowań odwoławczych w szczególności w zakresie protestów na decyzję o nieprzyznaniu środków z poszczególnych programów operacyjnych, a także sporządzania odwołań w zakresie decyzji o zwrocie otrzymanych środków, czy też w sprawie wypowiedzenia umowy o dofinansowanie. 

 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie funduszy unijnych począwszy od procesu wyboru projektu po etap rozliczenia i jego zakończenia. Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie realizacji (życia) projektu. 

 

Reprezentujemy Beneficjentów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Nasi specjaliści doskonale znają specyfikę tej wąskiej dziedziny, posiadają doświadczenie nabyte podczas współpracy z organami administracji publicznej (instytucjami wdrażającymi/ pośredniczącymi) odpowiedzialnymi za przyznawanie dotacji oraz obsługę Beneficjentów m. in. PARP, NCBiR, CUPT, MJWPU.

 

Zwrot środków EU – możliwe przyczyny oraz przebieg postępowania

 

Istnieją trzy przypadki, gdy instytucja finansująca może zabiegać o oddanie jej wypłaconej beneficjentowi kwoty. Do przyczyn tych należy wykorzystanie dotacji niezgodnie z ustalonym w umowie przeznaczeniem, wykorzystanie jej z naruszeniem określonych ustawowo procedur oraz pobranie sumy wyższej lub takiej, która nie należy się beneficjentowi.

 

Gdy instytucja finansowa uzna, że zaistniała przynajmniej jedna z wyżej wymienionych sytuacji, może wystąpić o oddanie kwoty oraz odsetek. Beneficjent otrzymuje wówczas stosowne wezwanie. Jeśli suma nie zostanie spłacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, beneficjent otrzymuje oficjalną decyzję, w której zawarta jest kwota oraz termin oddania funduszy.

 

Pomoc prawna w zakresie zwrotu środków EU

 

Na każdym etapie beneficjent może skorzystać z pomocy prawnej. W pierwszej kolejności – z porady prawnej. Jeśli sytuacja będzie ewoluowała aż do otwarcia postępowania administracyjnego, można skorzystać z pomocy adwokata podczas przygotowań i rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.