W piątek 17 kwietnia 2020 r., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 2.0). Jedną ze znowelizowanych form wsparcia mikroprzedsiębiorców jest pożyczka dla firm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5000 zł. Dzięki nowelizacji zawartej w drugiej Tarczy Antykryzysowej, z pożyczki mogą skorzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni). Co istotne, aby otrzymać tę pożyczkę, nie trzeba w żaden sposób wykazywać spadku działalności ani utraty dochodów. Można z niej korzystać obok innych świadczeń z Tarczy Antykryzysowej, a jeśli działalność będzie prowadzona przez trzy miesiące następujące po dniu otrzymania pożyczki, to nie będzie obowiązku jej zwrotu (podlegać będzie umorzeniu).

 
Warunki otrzymania pożyczki 

 

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tysięcy złotych przysługuje mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Mogą zatem starać się o nią przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników (czyli również, gdy nie zatrudniali pracowników w ogóle - we wniosku wpisujemy wartość "0,00"),
2) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
3) prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. 

Istotną zmianą jest fakt, że o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. 
 

Warunki umorzenia pożyczki 

 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlegać będzie umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność  gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

W Tarczy Antykryzysowej 2.0, zniesiony został warunek zakazu zmniejszenia stanu zatrudnienia, który uniemożliwiał udzielenie bezzwrotnej pożyczki 5000 zł firmom prowadzonym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnionym). W obecnym stanie prawnym, również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą skorzystać z umorzenia pożyczki, jeśli spełnią warunek prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 

Wniosek o umorzenie pożyczki powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym spełniony zostanie warunek jej umorzenia (prowadzenie działalności przez 3 miesiące). Wniosek składa się do właściwego powiatowego urzędu pracy w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Warto wspomnieć, że nawet jeśli nie spełnimy wymogów do umorzenia pożyczki, to warunki jej spłaty pozostają atrakcyjne. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.  Z kolei okres spłaty pożyczki może wynieść do 12 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Wniosek o pożyczkę należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek może zostać złożony elektronicznie lub też w formie papierowej. Dokumenty w formie papierowej można wysłać na adres właściwego urzędu pracy, bądź też złożyć je w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do przeznaczonej do tego skrzynki, którą można znaleźć przy wejściu do siedziby urzędu pracy.

Dużo prostszym sposobem jest jednak złożenie dokumentów w formie elektronicznej (wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu). Nadanie wniosku wraz z załącznikami możliwe jest poprzez portal www.praca.gov.pl. Wniosek w tym przypadku powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 

Na końcu procesu składania wniosku, zostanie wygenerowane automatycznie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP). Status wniosku można sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z powiatowym urzędem pracy lub poprzez portal na którym wniosek został złożony. Wszelkie pisma w sprawie wniosku złożonego elektronicznie, wnioskodawca będzie otrzymywał na swoje konto w portalu. Informacje o otrzymaniu korespondencji zwrotnej z urzędu będą ponadto przesyłane na adres e-mail wnioskodawcy.

Wnioskowana kwota pożyczki będzie przelana na podany we wniosku numer rachunku bankowego wnioskodawcy w ciągu dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

Więcej informacji na temat pożyczki, w tym wniosek oraz instrukcję jego wypełnienia znajdą Państwo na stronie:

 

Pożyczka 5000 zł