Dobrowolne poddanie się karze (DPK) – co oznacza? Jakie są konsekwencje? Kiedy można poddać się dobrowolnie karze?

 

Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez oskarżonego w postępowaniu karnym. Dzięki instytucji dobrowolnego poddania się karze istnieje szansa na uzyskanie wyroku i wymierzenie ustalonej kary. Istnieją jednak sytuacje, w których dobrowolne poddanie się karze nie jest możliwe.

 

Dobrowolne poddanie się karze reguluje m. in artykuł 335 Kodeksu postępowaniu karnego, który wskazuję że : „Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu” oraz art. 387 K.p.k., który stanowi: „do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu”.

 

Podsumowując powyższe należy wskazać, że sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o skazanie go bez przeprowadzenia podstępowania dowodowego. Co istotne, z taką inicjatywą należy formalnie wystąpić do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej. We wniosku oskarżony musi zaproponować przewidzianą dla siebie karę. Ta powinna mieścić się w tzw. widełkach, jakie przewidziane są za popełnienie konkretnego przestępstwa w obowiązujących przepisach prawa. Sąd rozpatruje wniosek i jeśli nie widzi żadnych przeciwwskazań (uznaje sprawę za wyjaśnioną, sprawstwo za oczywiste, sprawcę za zdolnego do poniesienia odpowiedzialności, a cele postępowania karnego za osiągnięte), przychyla się do prośby oskarżonego. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim zaproponowanej przez siebie zmiany.

 

 

Kiedy nie można dobrowolnie poddać się karze?

 

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze można złożyć w praktycznie każdej sprawie. Wyjątkiem są takie przestępstwa, za które oskarżonemu grozi kara przekraczająca 15 lat pozbawienia wolności. Ważne jest też, by wina oskarżonego nie budziła wątpliwości, a cele postępowania zostały osiągnięte bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie.

 

Wniosek oskarżonego może być również zawetowany przez prokuratora lub osobę pokrzywdzoną. W takim przypadku sąd nie przychyli się do prośby o dobrowolne poddanie się karze, a cała sprawa zostanie wyjaśniona w toku dalszego postępowania.

 

Co zyskuje osoba wnioskująca o dobrowolne poddanie się karze?

 

Instytucja dobrowolnego poddania się karze jest korzystnym rozwiązaniem dla oskarżonego, który wie, że nie uniknie odpowiedzialności za popełniony czyn zabroniony. Jeśli wina takiej osoby jest oczywista i nie występują okoliczności łagodzące, to złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze może być odpowiednim sposobem uzyskania korzystnego wyroku. Kara wymierzona w trybie dobrowolnego poddania się karze jest zazwyczaj niższa niż ta, o którą wnioskuje prokurator na etapie procesu, a także niższa niż kara wymierzana przez sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Zgadzając się na poddanie karze bez przeprowadzania rozprawy likwidujemy również element niepewności i ryzyko skazania na karę izolacyjną (jeśli uda nam się ustalić karę ograniczenia wolności bądź karę w zawieszeniu). Często jest to również oszczędność nie tylko czasu i stresu oskarżonego, ale także pieniędzy. Dłuższy proces to większe wydatki. Jak zostało wspomniane powyżej pozytywne rozpatrzenie wniosku może nastąpić tylko wtedy, gdy cele postępowania zostaną osiągnięte w takim samym stopniu, jakby rozprawa była przeprowadzona w całości w trybie zwyczajnym.

 

Kiedy nie warto korzystać z DPK?

 

O tym, czy dobrowolne poddanie się karze jest dla oskarżonego korzystne, decydują indywidualne okoliczności. Jeśli istnieją szanse na uniewinnienie oskarżonego, to zgoda na skazanie bez rozprawy wydaje się nieuzasadniona i niekorzystna z punktu widzenia osoby oskarżonej. Przed podjęciem decyzji o poddaniu się karze, należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację prawną  oraz rozważyć argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Zdarza się, że oskarżeni wolą złożyć wniosek, gdyż nie chcą, by ich sprawa była prowadzona przez długi czas, a co za tym idzie była stresująca, a jej wynik niepewny.

 

O czym warto pamiętać?

 

Sąd, przychylając się do wniosku oskarżonego, może wymierzyć określoną karę lub środek karny, orzec przepadek lub środek kompensacyjny bez przeprowadzania postępowania dowodowego. W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd rozstrzyga również o kosztach procesu.

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplacheta.pl 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej Kancelarii w sprawie karnej, to zaznaczamy, że świadczymy obronę w sprawach karnych na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Warszawy.

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dzielnicach: Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Adwokat Wola, Adwokat Włochy, Adwokat Ursus, Adwokat Ursynów, Adwokat Mokotów, Adwokat Bielany, Adwokat Białołęka, Adwokat Targówek, Adwokat Ochota, Adwokat Śródmieście, Adwokat Wilanów, Adwokat Praga - Południe, Adwokat Praga – Północ