Czy można odmówić odbioru lokalu od dewelopera?

 

Odbiór lokalu od Dewelopera jest jedną z ważniejszych czynności jakich dokonuje się przy zakupie mieszkania, tj. wykonywania umowy deweloperskiej. Która może nieść za sobą istotne negatywne konsekwencje prawne. 
Jest to moment w którym odbierający nieruchomość często czuje presję ze strony przedstawiciela dewelopera na to, aby czynności przebiegały szybko bez należytej wnikliwości co do jakości przekazywanej nieruchomości. Dodatkowo dochodzi cały wachlarz emocji związanych z pierwszym wejściem na teren nieruchomości przez właściciela. Kolejnym czynnikiem potęgującym stres jest fakt, że nieruchomość posiada dużą liczbę wad i nie spełnia oczekiwań właściciela. 
W takiej sytuacji rodzi się pytanie, czy właściciel nieruchomości może odmówić odbioru lokalu, jeśli występują w nim liczne wady. Na wstępie należy zaznaczyć, że zagadnienie to nie jest zero jedynkowe i należy mieć na względzie wiele czynników.
Co do zasady występowanie wad w lokalu nie daje jego właścicielowi uprawnienia do odmowy podpisania protokołu odbioru, tj. nie daje uprawnienia do odmowy odbioru nieruchomości.
Odbiór lokalu ma schematyczny przebieg i w większości przypadków wygląda podobnie. Przedstawiciel dewelopera w wyznaczonym dniu spotykają się na terenie odbieranego lokalu w celu omówienia stanu nieruchomości. Stan nieruchomości oraz jej parametry powinny odpowiadać parametrom wskazanym w umowie. Podczas odbioru istotne jest, aby właściciel nieruchomości w sposób skrupulatny zapoznał się ze stanem nieruchomości i ewentualne uwagi naniósł do protokołu odbioru. Tutaj nie ulegajmy presji ze strony dewelopera, gdyż czynność ta może mieć dalsze konsekwencje w przyszłości i musimy mieć absolutną pewność, że oddawany lokal spełnia nasze wszelkie oczekiwania. Oczywiście lokal musi być wybudowany zgodnie z założeniami projektowymi. prawnik bemowo 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zauważonych wad, powinny one bezwzględnie zostać ujęte w treści protokołu odbioru. W tym miejscu należy wskazać, że przedstawiciel dewelopera nie może nas ograniczyć, co do ilości bądź jakości zgłaszanych uwag nawet jeśli będą one całkowicie niezasadne.
Od chwili zgłoszenia uwag deweloper jest zobowiązany w terminie 14 dni do ustosunkowania się co do zgłoszonych zastrzeżeń i wskazać, które uznaje, a które w jego ocenie są niezasadne. Odmowa uznania zgłoszonych przez właściciela nieruchomości wad wymaga ze strony dewelopera uzasadnienia uznania wad oraz wskazania przyczyn odmowy. Ponadto deweloper zobowiązany jest do usunięcia wskazanych wad uznanych za zasadne w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia. W ściśle określonych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.Jednocześnie w tym miejscu należy zaznaczyć, że dodatkowo właścicielowi nieruchomości przysługuje rękojmia za wady lokalu, a na deweloperze spoczywa wiele obowiązków. 
Podpisanie protokołu odbioru lokalu, który ma wady, nie pozbawia nabywcy praw z tytułu rękojmi, nie grozi utratą uprawnień i nie zwalnia dewelopera z odpowiedzialności za wady.odbiór mieszkania bemowo problem z odbiorem mieszkania wady mieszkania spór z deweloperem dobry prawnik bemowo

 

Wady uniemożliwiające odbiór lokalu

 

W naszej ocenie zdarzają się sytuacje, kiedy nabywca nie powinien wyrazić zgody na odbiór nieruchomości. Zastrzegamy przy tym, że do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie.
Okolicznościami takimi mogą być, np. tak istotne wady lokalu, że deweloper nie będzie w stanie ich usunąć. Wadami takimi mogą być np. brak okna, mniejsza ilość pomieszczeń (kupiliśmy mieszkanie 3 pokojowe, a wydawane nam jest mieszkanie 2 pokojowe), brak tarasu/ balkonu itd. 

Kolejnymi okolicznościami uprawniającymi do niewyrażenia zgody na odbiór są sytuacje, gdy odbierany lokal może zagrażać naszemu bezpieczeństwu, np. stwierdziliśmy, że w sposób nieprawidłowy jest wykonana instalacja elektryczna, czy instalacja gazowa. 
Jednakże odmowa odbioru musi być spowodowana wystąpieniem wad poważnych obiektywnie istotnych. 
 

Sposób odbioru lokalu

 

Jeżeli nabywca z istotnych przyczyn odmawia dokonania odbioru lokalu, powinien on sporządzić dodatkowy protokół, w którym potwierdzi on swoje stawiennictwo podczas czynności odbioru lokalu, potwierdzi występowanie wad oraz wskaże, że odmawia on odbioru z przyczyn wskazanych w protokole.

 

Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel lokalu odmówi odbioru lokalu?  


Jeżeli deweloper nie wykonał swojego zobowiązania bo przedmiot umowy różni się od tego na co się umawialiśmy, pozostaje on w zwłoce. Można zatem wezwać dewelopera w terminach wskazanych w umowie deweloperskiej do wykonania zobowiązania, a po upływie tych terminów od umowy odstąpić.
Jeżeli wady da się usunąć, to dobrą praktyką jest umówienie się z deweloperem na kolejny termin odbioru, po usunięciu przez niego tych wad. 

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie nieruchomości - skontaktuj się z nami!