Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie o alimenty. W pierwszych miesiącach lub latach zasądzone alimenty pokrywały wszelkie wydatki na Twoje dzieci, jednak obecnie zasądzona kwota alimentów jest zbyt niska? W takiej sytuacji możesz ubiegać się o podwyższenie alimentów. Poniżej wyjaśnimy, kiedy można starać się o podwyższenie alimentów, jak wygląda procedura w przypadku konieczności zwiększenia świadczenia alimentacyjnego. 

 

 

 

 

 

1) Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?

 

Zgodnie z przepisem art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o) „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Zatem do podwyższenia świadczenia alimentacyjnego będzie mogło dojść w sytuacji, gdy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie.
Sytuacją uzasadniającą takie żądanie będzie np.  otrzymanie podwyżki przez zobowiązanego. Innym przypadkiem zmiany okoliczności będzie np. zmniejszenie kosztów utrzymania zobowiązanego np. poprzez spłatę ciążących na nim długów podczas orzekania przez Sąd w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Dodatkowo należy wskazać, że przesłanką do wystąpienia o zwiększenie świadczenia alimentacyjnego będzie zwiększenie się potrzeb dziecka, a tym samym kosztów jego utrzymania. Okoliczności takie najczęściej występują w sytuacji, gdy orzeczenie o alimentach zapadło w momencie, gdy dziecko miało np. 8 lat, a w chwili obecnej ma 15 lat i jego potrzeby są zupełnie inne i generują większe koszty. Nie można ograniczać się jedynie do kosztów jedzenia, czy ubrania. Wraz z wiekiem pojawiają się kolejne potrzeby np. dodatkowe zajęcia edukacyjne, rozwijanie pasji, podróżowanie, zajęcia kulturalne, spotkania z przyjaciółmi itp. Inną sytuacją uzasadniającą wystąpienie o podwyższenie alimentów będzie pogorszenie się stanu zdrowia uprawnionego do alimentów, które będzie generować dodatkowe koszty leczenia, leków, zabiegów.

 

W zakresie podwyższenia obowiązku alimentacyjnego najważniejsze jest wystąpienie istotnej zmiany okoliczności oraz umiejętność jej wykazania.


2) Jak zwiększyć alimenty na dziecko?

 

W celu skutecznego dochodzenia zwiększenia alimentów koniecznym jest wniesienie do sądu pozwu o zwiększenie alimentów, w którym należy określić: 

 

1) strony,
2) żądaną kwotę,
3) uzasadnienie podwyższenia alimentów,
4) sygnaturę poprzedniej sprawy alimentacyjnej.

 

Warto także dołączyć odpis orzeczenia, na podstawie którego orzeczono pierwotnie świadczenie. W uzasadnieniu pozwu należy również  wyjaśnić dlaczego konieczne jest podwyższenie alimentów jak również poprzeć swoje twierdzenia jakimiś dowodami (rachunkami, potwierdzeniami przelewów, korespondencją mailową, fotografiami itp.).  Warto pamiętać, iż w pozwie  można zgłosić wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania. 

Należy pamiętać,że właściwym w sprawie będzie zawsze sąd rejonowy. 

Powództwo można wytoczyć przed sądem właściwości ogólnej (miejsca zamieszkania pozwanego) lub przed sądem według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. 

 

UWAGA! Jeżeli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych mieszka za granicą, brak jest przeszkód do dochodzenia przeciwko niemu podwyższenia alimentów przed sądem polskim.

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej w sprawie alimentów - skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie!