Mimo że na pozór jest to czyn o stosunkowo małej wadze, to jego następstwa czasem są naprawdę dotkliwe. Sfałszowanie podpisu może mieć jedną z dwóch postaci: podrobienia albo przerobienia. Pierwszy dotyczy skopiowania podpisu od początku, drugi polega na zmodyfikowaniu już istniejącego – za oba czyny może jednak grozić nam kara. Co ważne, dotyczy to nie tylko przypadków, w których działaliśmy wbrew woli poszkodowanego. Konsekwencje grożą także osobom, które skopiowały czyjś sposób podpisywania się na prośbę tej osoby. Podpisywanie się nie swoim imieniem i nazwiskiem jest niezgodne z prawem, chociaż w większości przypadków takie sfałszowanie dokumentu klasyfikowane jest jako czyn o mniejszej wadze. Art. 270 § 3. k.k. wspomina ponadto, że kara grozi także osobom przygotowującym się do sfałszowania czyjegoś podpisu (na przykład poprzez jego ćwiczenie).

 

Fałszerstwo dokumentów przez podrobienie podpisu – w jakich przypadkach mamy z nim do czynienia?

 

Kodeks karny podaje nam prawną definicję pojęcia „dokumentu”. Zgodnie z art. 115 § 14, jest nim przedmiot (lub inny zapisany nośnik informacji), z którym związane jest określone prawo lub który, w związku z jego treścią, stanowi dowód prawa, zajścia stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Co to znaczy w praktyce? Kara za podrobienie podpisu dotyczy przede wszystkim takich dokumentów, jak umowy i pisma urzędowe, testamenty, oświadczenia, ale i biletów, usprawiedliwień czy list obecności w pracy bądź na studiach. Konsekwencje prawne grożą nam pod jednym warunkiem: tak sfałszowanym dokumentem chcemy posługiwać się jak autentycznym. Podrobienie czyjegoś sposobu podpisywania się bez takich intencji nie jest czynem karalnym.

 

Grzywna lub pozbawienie wolności

 

Jeśli do obiegu prawnego został wprowadzony dokument z podrobionym podpisem, to sprawca fałszerstwa musi liczyć się z konsekwencjami. Co grozi za podrobienie podpisu? W zależności od rodzaju sfałszowanego dokumentu – a w związku z tym szkodliwości czynu – może być to:

 
  • kara grzywny (zależna od możliwości finansowych sprawcy),
  • kara ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.