Podczas mojej praktyki zawodowej często spotykam się z pytaniem, czym jest warunkowe umorzenie postępowania, w jakich okolicznościach może dojść do warunkowego umorzenia postępowania, czy warto występować do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie i kiedy najlepiej taki wniosek złożyć. Musimy mieć oczywiście na względzie, że każda sprawa jest inna i precyzyjnie można odpowiedzieć wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z aktami konkretnego postępowania. Jednakże na potrzeby tego wpisu postaram się w sposób ogólny przybliżyć Państwu informacje o tej instytucji prawa karnego.


W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem związanym z poddaniem sprawcy próbie, co w praktyce oznacza, że muszą być spełnione konkretne przesłanki, aby sąd mógł przychylić się do wniosku, który może zostać wniesiony przez sprawcę, jak też przez prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze.


Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne jeżeli:


1) wina i społeczna szkodliwość czynu zarzucanego sprawcy nie jest znaczna,


2) okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,


3) sprawca nie był do momentu wydania wyroku karany za przestępstwo umyślne,


4) postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.


Co istotne, warunkowe umorzenie postępowania może być zastosowane do sprawców przestępstw zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności

Warunkowe umorzenie postępowania może być zastosowane wówczas, gdy okoliczności związane ze sprawcą pozwalają na przypuszczenie, że będzie on przestrzegał w przyszłości porządku prawnego. Sąd ocenia zatem tzw. właściwości i warunki osobiste sprawcy, a więc podda ocenie cechy oskarżonego, dotychczasowy sposób życia (np. czy sprawca pracuje, czy też nie, jaką ma opinię u pracodawcy, czy udziela się społecznie, czy prowadzi ustabilizowane życie).


Warto w tym miejscu zaznaczyć, że warunkowe umorzenie postępowania nie jest równe ze skazaniem.

 
W przypadku jego orzeczenia, sprawca nie będzie uznany za osobę skazaną, co nie pozostaje bez znaczenia np. przy próbie znalezienie pracy, gdzie wymagane będzie okazanie zaświadczenia o niekaralności.


Postępowanie jest warunkowo umarzane na okres próby, który wynosi od jednego roku do trzech lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Jeśli w tym okresie sprawca nie popełni przestępstwa umyślnego, wówczas po upływie sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby nie będzie już możliwe podjęcie postępowania warunkowo umorzonego.


Warunkowe umorzenie postępowania z pewnością będzie korzystne dla sprawców czynów incydentalnych, w których społeczna szkodliwość nie jest znaczna, często czynów nieumyślnych. Pamiętać jednak należy, iż każda ze spraw jest inna, dlatego też dla dokonania właściwej oceny każdorazowo należy zapoznać się z okolicznościami sprawy oraz przeprowadzić jej dogłębną analizę.

 
 
Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, w tym w zakresie warunkowego umarzenia postępowania karnego, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplcheta.pl