Zastępcza kara pozbawienia wolności – Adwokat Warszawa

 

Kara pozbawienia wolności może być orzeczona nie tylko w wyroku skazującym. Możliwym jest również zastosowanie instytucji zastępczej kary pozbawienia wolności. Zastępcza kara pozbawienia wolności zarządzana jest na etapie postępowania wykonawczego, a zatem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Możliwość jej zarządzenia pojawia się w przypadku niewykonania kary grzywny lub kary ograniczenia wolności której obowiązek wykonania wynikał z wcześniejszego wyroku sądu karnego. Sąd podejmuje decyzję o zamianie kary na odrębnym posiedzeniu, na którym osoba skazana ma możliwość obrony swych uzasadnionych interesów. W tym wpisie postaram się Państwu wyjaśnić  przede wszystkim, kiedy może zostać zarządzona zastępcza kara pozbawienia wolności.

Kara ograniczenia wolności polega na nieodpłatnej pracy skazanego na cele społeczne lub potrącaniu części przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Obok tego głównego obowiązku wobec skazanego mogą być orzeczone także inne niejako dodatkowe obowiązki.

Niezależnie od orzeczonej względem skazanego kary ograniczenia wolności najbardziej pożądaną jest sytuacja, w której skazany stosuje się do orzeczenia sądu i wykonuje wszystkie nałożone obowiązki.

 

Co się stanie jeśli skazany uchyla się od odbycia kary?

 

Uchylanie się przez skazanego od wykonywania obowiązków orzeczonych w ramach kary ograniczenia wolności może prowadzić do zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Zależnie od rodzaju naruszeń sąd będzie miał obowiązek lub jedynie możliwość zarządzenia wykonania kary zastępczej.


Obligatoryjne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

 

Z obligatoryjnym zarządzeniem wykonania kary zastępczej mamy do czynienia w sytuacji kiedy skazany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności. Intuicyjnie każdy czuje, że będzie to np. nieprzychodzenie do miejsca gdzie miały być wykonywane prace społeczne. Tak w istocie jest, należy jednak dodać iż aby zakwalifikować zachowanie skazanego jako uchylanie się musi on być świadom nałożonych na niego obowiązków, sposobu ich wykonania oraz ewentualnych sankcji za ich niewykonanie. Ponadto uchylanie się oznacza sytuację kiedy skazany ma możliwość wykonywania kary ograniczenia wolności a unika jej wykonania wyłącznie z własnej woli (mamy do czynienia z uporczywością).

 

Fakultatywne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

 

Obok obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącenia części wynagrodzenia na skazanego mogą być nałożone inne obowiązki. Przykładami takich obowiązków mogą być np. świadczenie pieniężne czy też obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu. Bazując na podanym przykładzie, jeżeli skazany wbrew orzeczonemu obowiązkowi będzie nadużywał alkoholu
w okresie odbywania kary ograniczenia wolności może to skutkować zarządzeniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

 

Ile będzie trwała zastępcza kara pozbawienia wolności?

 

Jak wynika z samej nazwy omawianej instytucji mowa o karze zastępczej, czyli jak potocznie rozumiemy wykonywanej w zastępstwie kary pierwotnej (ograniczenia wolności). Ustalając długość trwania kary zastępczej opieramy się na wymiarze orzeczonej kary głównej. Za każde dwa dni niewykonanej jeszcze kary ograniczenia wolności zostanie wymierzony jeden dzień kary zastępczej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przestępstwo, za które orzeczono karę ograniczenia wolności nie jest zagrożone karą pozbawienia wolności to kara zastępcza nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

Wstrzymanie wykonania kary zastępczej

 

Tak jak w przypadku zamiany kary grzywny, zastępcza kara pozbawienia wolności zarządzona w miejsce kary ograniczenia wolności również może zostać wstrzymana. Jak wynika z art. 65a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego:

Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom
z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

 

Zwrot „w każdym czasie” oznacza tutaj, że wstrzymanie może nastąpić wraz z samą decyzją o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu ma jednak charakter fakultatywny, co oznacza, że samo pisemne oświadczenie skazanego nie obliguje sądu do wydania takiej decyzji. Jest to niestety kwestia uznaniowa, stąd oświadczenie powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie tak, aby przekonać sąd co do wiarygodnej postawy skazanego. Jeżeli zastępcza kara pozbawienia wolności została wstrzymana, niemniej skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządzi wykonanie kary zastępczej. Co zarazem istotne, nie jest dopuszczalne ponowne wstrzymanie wykonania tej samej zastępczej kary pozbawienia wolności.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplacheta.pl 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej Kancelarii w sprawie karnej, to zaznaczamy, że świadczymy obronę w sprawach karnych na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Warszawy.

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dzielnicach: Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Adwokat Warszawa, Adwokat Wola, Adwokat Włochy, Adwokat Ursus, Adwokat Ursynów, Adwokat Mokotów, Adwokat Bielany, Adwokat Białołęka, Adwokat Targówek, Adwokat Ochota, Adwokat Śródmieście, Adwokat Wilanów, Adwokat Praga - Południe, Adwokat Praga – Północ