Wydanie wyroku skazującego, w sprawie karnej, a następnie jego uprawomocnienie się rodzi konsekwencje w postaci umieszczenia informacji o skazaniu m.in. w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). 

 

KRK jest instytucją, której zadaniem jest prowadzenie stale aktualizowanej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. Powołana została na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1158).

 

Fakt umieszczenia informacji o skazaniu może stawić przeszkodę np. w podjęciu zatrudniania, przy ubieganiu się o pozwolenie na przewóz osób itp. gdzie wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności. 

 

Fakt niekaralności wykazywany jest poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z KRK. Wyciąg z rejestru opatrzony pieczęcią nie figuruje oznacza, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa.

 

W przypadku skazania, w wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego, będą znajdować się dane dotyczące popełnionego przestępstwa. Te dane to kara na jaką został skazany sprawca, wskazanie sądu, który wydał wyrok oraz data skazania.

 

Na czym polega zatarcie skazania i kiedy do niego dochodzi?

 

Wskazanie osoby skazanej w KRK ma stanowić dla sprawcy dodatkowe obciążenie, dolegliwość za popełnienie czynu zabronionego. 


Niezależnie od ponoszonych konsekwencji, tj. skazania przez sąd na odpowiednie kary i środki karne dodatkowo sprawcy ponoszą ciężar figurowania w rejestrze osób skazanych, co może wiązać się z licznymi ograniczeniami niezależnie od wymierzonej kary przez sąd wydający wyrok.


Jednakże system nie wyklucza osób skazanych w sposób stały. Po upływie ściśle określonego czasu od wydania przez sąd wyroku skazującego dalsze ograniczenie  sprawcy przestępstwa „w normalnym funkcjonowaniu” nie jest już konieczne. 

 

Bazując na takim przeświadczeniu, a także mając na uwadze możliwość resocjalizacji skazanego wprowadzono do kodeksu karnego instytucję zatarcia skazania.

 

Po upływie ściśle określonego czasu skazany za popełnione przestępstwo staje się w oczach systemu osobą niekaraną. 

 

Dane skazanego zostają usunięte  z KRK, co pozwala na uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia, z którego będzie wynikać status osoby niekaranej (dopisek nie figuruje).

 

Po zatarciu skazania oficjalnie można potwierdzać, że jest się osobą niekaraną.


Po jakim czasie nastąpi zatarcie skazania?

 

Zatarcie skazania odbywa się automatycznie po upływie konkretnego czasu.


Punktem początkowym będzie każdorazowo wykonanie kary, darowanie kary lub też jej przedawnienia.

 

W pewnych sytuacjach, na zasadny wniosek skazanego, sąd może zarządzić wcześniejsze zatarcie skazania.

 

Długość czasu, po którym dojdzie do zatarcia skazania uzależniona jest od kary jaka została orzeczona przez sąd za dane przestępstwo.


1. Gdy sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności (w tym również na karę 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności) zatarcie skazania nastąpi po 10 latach.

 

2. Na umotywowany wniosek skazanego, wobec którego orzeczono karę do 3 lat pozbawienia wolności sąd może orzec wcześniejsze zatarcie skazania (po upływie 5 lat).

 

3. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat.

 

4. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 1 roku.

 

5. W wypadku zawieszenia wykonania kary, zatarcie skazania następuję po pół roku od chwili zakończenia się okresu próby.

 

6. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.


Kiedy skazanie nie ulega zatarciu?

 

Na zakończenie warto dodać, że skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15 nigdy nie ulega zatarciu.

 

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w podobnej sprawie - skontaktuj się z naszą Kancelarią i umów się na spotkanie

 

adwokat bemowo