Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu w zakresie legalności, zasadności i prawidłowości zatrzymania.

 

1) złożenie zażalenia na zatrzymanie


Uprawnieniem zatrzymanego jest złożenie zażalenia na zatrzymanie do sądu.
Zgodnie z treścią art. 246 § 1 K.p.k. „Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania”.
Zgodnie zaś z art. 41 ust. 2 Konstytucji RP „Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności”.

 

W zażaleniu osoba zatrzymana w szczególności może się domagać zbadania czynności zatrzymania pod względem:


a) zasadności zatrzymania,
b) legalności zatrzymania,
c) prawidłowości.


Zażalenie należy wnieść do sądu za pośrednictwem organu, który był odpowiedzialny za zatrzymanie np. policja, straż graniczna etc.
Zażalenie należy wnieść nie później niż w terminie 7 dni od dnia zatrzymania. Należy również pamiętać, że zażalenie na zatrzymanie może być także wniesione następczo już po zwolnieniu osoby zatrzymanej. W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia zażalenia bezpośrednio do sądu. Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania przedmiotowego zażalenia będzie sąd rejonowy.
W przypadku uznania przez sąd, że zatrzymanie do którego doszło jest nielegalne, bezzasadne, 
a zatrzymany w dalszym ciągu nie został zwolniony, sąd orzeka o natychmiastowym zwolnieniu oraz informuje o tym fakcie prokuratora, a także organ nadrzędny nad organem który dokonał zatrzymania.

Policja Bielany Wola Bemowo zatrzymanie na 48 godzin dołek nielegalne zatrzymanie zatrzymanie manifestacja pozbawienie wolności 
2) przekazanie zażalenia do sądu

adwokat wola adwokat bielany adwokat ursus adwokat żoliborz
Zażalenie przekazywane jest natychmiast do sądu rejonowego przez organ do którego zażalenie wpłynęło (w przypadku składania zażalenia po zwolnieniu zażalenie wnosimy bezpośrednio do sądu). Wraz z zażaleniem organ przekazuje protokół zatrzymania wraz ze wszystkimi pozostałymi materiałami wskazującymi na słuszność dokonania zatrzymania.

prawnik bemowo
3) rozpoznanie zażalenia przez sąd


Sąd rozpoznaje zażalenie bez zbędnej zwłoki. Ma to na celu rozpoznanie zażalenia najszybciej jak to tylko jest możliwe, a w szczególności przed upływem okresu zatrzymania. 
Zażalenie sąd rozpoznaje na posiedzeniu w składzie jednoosobowym. Sąd może podczas posiedzenia wysłuchać osoby zatrzymanej i zatrzymującej.
Sąd każdorazowo bada legalność, zasadność oraz przebieg tj. prawidłowość zatrzymania.

adwokat bielany adwokat żoliborz adwokat wola

4) stwierdzenie bezzasadności zatrzymania


Oczywiście w sytuacji, gdy sąd rozpoznaje zażalenie już po wypuszczeniu na wolność osoby zatrzymanej, przedmiotem orzeczenia nie będzie nakazanie zwolnienia (co jest zasadniczą kwestią przy wnoszenia zażalenia na zatrzymanie). Sąd następczo będzie mógł stwierdzić bezzasadność, nielegalność oraz nieprawidłowość zatrzymania a następnie zawiadomi prokuratora oraz organ nadrzędny w stosunku do organu dokonującego zatrzymania. 
Stwierdzenie, że zatrzymanie do którego doszło było zatrzymaniem niesłusznym, otwiera drogę do sformułowania żądania odszkodowania. Fakt, czy zatrzymanie było niesłuszne jest oceny, a oceny takiej dokonuje każdorazowo sąd.

adwokat zatrzymanie przez policję prawnik bemowo

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 552 § 4 K.p.k. rekompensowane mogą być jedynie szkoda i krzywda, będące bezpośrednim następstwem niesłuszności zastosowanego środka przymusu. Jeżeli natomiast w wyniku sposobu wykonania środka przymusu doszło do dalszych szkód, w szczególności takich, które powodują, że aresztowany czy zatrzymany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, nic nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu od Skarbu Państwa renty (art. 444 § 2 k.c.), także w postaci skapitalizowanej (art. 447 k.c.), na drodze procesu cywilnego.

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie niesłusznego zatrzymania i pozbawienia wolności - skontaktuj się z nami!