Stan epidemii w Polsce spowodowany rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 skutkował wprowadzeniem wielu ograniczeń m.in. w przemieszczeniu się, z zaleceniem ograniczenia wszelkich wyjść do niezbędnego minimum i unikania skupisk ludzi. Ograniczone zostały także zasady funkcjonowania wielu instytucji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Epidemia pokrzyżowała wiele planów zawodowych i prywatnych. Niestety, wiele par z powodu epidemii zmuszona była odwołać swój ślub i wesele. Organizacja uroczystości wiąże się z wcześniejszym zawarciem umów z wieloma podmiotami i przeznaczeniu sporych środków pieniężnych na zaliczki lub zadatki.  


W tym momencie pojawiają się liczne wątpliwości odnośnie wpłaconych przez nich zaliczek, czy zadatków. 

 

Przede wszystkim musimy pamiętać, że pojęcia „zaliczki” i „zadatku” nie są tożsame, a różnica pomiędzy nimi sprowadza się do funkcji, jakie prawo nadaje obu tym instytucjom prawnym. Należy pamiętać, że zaliczka nie jest zabezpieczeniem wykonania umowy. Stanowi ona jedynie przedpłatę na poczet usługi, którą mamy otrzymać w przyszłości i podlega zwrotowi w razie jej niewykonania.
Generalizując należy wskazać, że w przypadku gdy pary zdecydują się na rezygnację z zaplanowanych wesel to zaliczki przez nich wpłacone powinny zostać im zwrócone. 


Niestety kodeks cywilny nie reguluje definicji zaliczki natomiast można żądać jej zwrotu na podstawie art. 494 K.c., który brzmi następująco „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy […]”. Zatem z przepisu wynika, iż strony w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku zwracają sobie wszystko to co sobie świadczyły. 


W przypadku zadatku mamy sytuację odmienną, gdyż co do zasady ma on charakter bezzwrotny. 


Biorąc jednak pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, które są niezależne od stron umowy tj. wystąpienie pandemii konronawirusa SARS- CoV 2 zadatek winien zostać zwrócony zleceniodawcy.


W tym miejscu zauważyć należy, że w przypadku dokonania zwrotu zadatku zleceniodawca powinien godzić się z tym, że otrzyma zwrot zadatku w jednokrotnej wysokości. Wynika to z brzmienia art. 394 § 3 K.c. który stanowi, że: „w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.


Warto również zwrócić uwagę na to, iż z powyższych definicji wynika, iż ze zwrotu zaliczki i zadatku można skorzystać w przypadku trwania stanu pandemii oraz siły wyższej. Zatem w przypadku odwołania wesel w okresie w którym nie będzie obowiązywał stan epidemii należy liczyć się z ryzykiem, iż zaliczka i zadatek nie zostaną zwrócone.

 

Ponadto należy zaznaczyć, że praktyka zleceniobiorców, którzy bez wątpienia znajdują się w trudnej sytuacji, często bywa dalece odbiegające od powyższych założeń. Zleceniobiorcy często nie godzą się na zwrot wpłaconych przez swoich klientów pieniędzy, proponując inne, często nieakceptowalne przez klientów rozwiązania na które klienci nie muszą się godzić.


Jeśli masz wątpliwości jakie prawa Ci przysługują lub też druga strona umowy bezpodstawnie odmawia zwrotu świadczenia zapraszamy do kontaktu. 

 

 prawnik bemowo