WYROK NAKAZOWY SPRZECIW

 

CZYM JEST POSTĘPOWANIE NAKAZOWE W SPRAWIE KARNEJ

 

Postępowanie karne co do zasady dzieli się na postępowanie przygotowawcze oraz na postępowanie sądowe. Po sporządzeniu przez organ postępowania przygotowawczego aktu oskarżenia, sprawa karna zostaje skierowana do sądu, który ma możliwość jej rozpoznania w postępowaniu szczególnym, do którego należy tzw. postępowanie nakazowe. W postępowaniu tym rozstrzygnięcie zapada poprzez wydanie wyroku nakazowego. 

 

KIEDY SĄD MOŻE WYDAĆ WYROK NAKAZOWY W SPRAWIE KARNEJ

 

Aby możliwe było rozpoznanie sprawy karnej w postępowaniu nakazowym, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:


1) postępowanie przygotowawcze było prowadzone w formie dochodzenia,
2) zebrany w postępowaniu przygotowawczym materiał dowodowy pozwala uznać, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne,
3) możliwe jest orzeczenie wyłącznie kary ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 200 stawek dziennych albo do 200.000 złotych.

 

Gdy spełnione są powyższe przesłanki, sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych w toku dochodzenia dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości sądu.

 

CZY WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ OSKARŻONEGO PRZY WYDANIU WYROKU NAKAZOWEGO

 

Wyrok nakazowy wydaje sąd na posiedzeniu bez udziału stron. Oznacza to, że sąd nie informuje oskarżonego o terminie takiego posiedzenia. Następnie, sąd ma obowiązek doręczyć oskarżonemu i jego obrońcy wydany w sprawie karnej wyrok nakazowy, ponieważ ma obowiązek umożliwić im obronę, w tym zaskarżyć wydany wyrok. Doręczenie wyroku nakazowego następuje wraz z aktem oskarżenia oraz z pouczeniem o możliwości oraz sposobie zaskarżenia tego wyroku. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wyrok nakazowy ma charakter pewnego rodzaju propozycji rozstrzygnięcia sprawy, z którym oskarżony nie musi się zgodzić.


Możesz także zgodzić się z rozstrzygnięciem sądu, jeśli uznasz je za słuszne i sprawiedliwe. Wybierając takie rozwiązanie sąd nie będzie już wyznaczać żadnych dodatkowych rozpraw, ani przesłuchań. Wyrok nakazowy uprawomocni się ze wszystkimi konsekwencjami (między innymi wpisem do krajowego rejestru karnego osób skazanych – tutaj więcej o zatarciu skazania).


JAK MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ OD WYROKU NAKAZOWEGO


Środkiem zaskarżenia wyroku nakazowego jest sprzeciw.


Pamiętaj o tym, ze sprzeciw mogą wnieść obydwie strony tj. oskarżony i oskarżyciel i tylko oni.

Sprzeciw może być wniesiony w terminie 7 dni od dnia, w którym stronie został doręczony wyrok. Możliwa jest sytuacja, w której jednej ze stron już upłynie termin do wniesienia sprzeciwu a dla drugiej nie zacznie on jeszcze biec, wszystko zależy od dnia doręczenia wyroku.


Co ważne termin do wniesienia sprzeciwu jest terminem zawitym oznacza to, że po jego upływie nie jest możliwe skuteczne dokonanie czynności. 

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest jednak jego przywrócenie.

Skutkiem prawidłowego wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy przez wyrok nakazowy i rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych, a więc będą przesłuchania, świadkowie, dowody itd.

 

Co istotne - sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu od wyroku nakazowego nie jest związany tym co orzeczono w wyroku nakazowym. Może dokonać odmiennych ustaleń faktycznych niż sąd, który wydał wyrok nakazowy, może także inaczej ocenić zachowanie sprawcy.


Powyższe oznacza, że możliwe jest rozstrzygnięcie zupełnie innej treści niż w wyroku nakazowym i np. wydać wyrok uniewinniający.


KONSEKWENCJE KARNE

 

W sprzeciwie od wyroku nakazowego możemy nie kwestionować samego czynu, lecz nie zgadzać się konsekwencjami, które wyrokiem nakazowym zostały wobec nas orzeczone.


Wyrok nakazowy jest zawsze wyrokiem skazującym, od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. Zdarza się jednak, że wyrok nakazowy zapada w sprawach o przestępstwa, które ostatecznie kończą się warunkowym umorzeniem postępowania karnego. W toku postępowania sądowego możemy starać się o łagodniejszą karę np. karę grzywny w niższej wysokości, karę łagodniejszego rodzaju np. grzywnę zamiast orzeczonej w wyroku nakazowym kary ograniczenia wolności lub o zastosowanie instytucji nadzwyczajnie łagodzących kary lub środki karne.


Należy pamiętać, że sprzeciw od wyroku nakazowego, którego celem jest złagodzenie konsekwencji karnych, powinien być powiązany z dowodami, które to złagodzenie uzasadniają. To, jakie dowody należy powołać, zależy od konkretnej sytuacji.


Ostatecznie wniesienie sprzeciwu tylko dla samego sprzeciwu teoretycznie może skończyć się pogorszeniem naszej sytuacji i orzeczeniem surowszej kary lub środka karnego. Dzieje się tak dlatego, że sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany wymiarem kary i środków karnych, które zostały orzeczone w wyroku nakazowym.

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w podobnej sprawie, w tym w zakresie wyroku nakazowego w postępowaniu karnym, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplcheta.pl