Zastępstwo procesowe to codzienność w naszej działalności, dzięki temu skutecznie łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką. 


Prawnicy naszej Kancelarii mają bogate doświadczenie procesowe, zdobyte podczas reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed organami administracji publicznej, a także w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania i prokuraturę. 


Kancelaria reprezentuje Klientów również w negocjacjach ugodowych, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie.


Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w postępowaniach karnych, karnoskarbowych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych oraz administracyjnych.
 

Czym jest zastępstwo procesowe?

 

W ramach tej usługi prawnej adwokat reprezentuje interesy Klienta (mocodawcy), na podstawie udzielonego mu wcześniej pełnomocnictwa. Prawnik występuje w imieniu owego Klienta podczas wszelkich rozpraw, takich jak postępowania sądowe, przed niezawisłymi organami państwowymi, które są powołane do rozstrzygania sporów, trybunałami lub przed różnymi organami administracji publicznej. Do obowiązków pełnomocnika (upoważnionego adwokata lub radcy) wynikających z zastępstwa procesowego, należy m.in.:

 

  • sporządzanie dla Klienta różnego rodzaju pism – sporządza się je zarówno przed rozprawą (wówczas są to wnioski i pozwy), jak i po skończonych rozprawach (do tej grupy należą wszelkie skargi, apelacje, odwołania oraz zażalenia);
  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych (cywilnych, karnych, administracyjnych, egzekucyjnych lub o wykroczenie) w imieniu Klienta.

 

Zakres obowiązków zależnie od przypadku oraz indywidualnych ustaleń pełnomocnika z Klientem, które są zawarte w umowie.