Adwokat sprawy karne Warszawa reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania karnego oraz podczas wszelkich czynności prawnych. Niezwykle ważne jest, aby dobry prawnik brał udział w postępowaniu na jego wczesnym etapie. Pierwsze przesłuchanie może mieć decydujący wpływ na wynik postępowania karnego. Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe we wszystkich instancjach, kończąc na postępowaniu wykonawczym.

Prawo karne Warszawa – najważniejsze informacje

Ten zbiór przepisów określa czyny zabronione, które są przestępstwami i wykroczeniami. Określa także konsekwencje (czyli zasady odpowiedzialności i egzekwowania odpowiedzialności) dla obywatela, który takowe czyny popełnił. Przepisy te regulują również przebieg postępowania sądowego, dotyczącego popełnienia czynów zabronionych. Zespół owych norm – aktualnie obowiązujących w Polsce – jest regulowany przez liczne, uchwalone w minionych latach, ustawy lub rozporządzenia, w tym Kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1997 roku.

Prawo to dotyczy zarówno:

 • wykroczeń – czyli wszystkich czynów, w mniejszym stopniu, społecznie szkodliwych, które zostały popełnione umyślnie bądź nieumyślnie przez osobę, która ukończyła 17. rok życia. Wykroczeniami są np. niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, nieoznakowanie obiektu mieszkalnego lub zakłócanie spokoju czy nieposiadanie ważnego dowodu osobistego;
 • jak i przestępstw – czyli wszystkich czynów zabronionych, zdefiniowanych przez ustawy obowiązujące w chwili popełnienia tego czynu. Przestępstwa to wszystkie działania, które są uznawane za społecznie szkodliwe bądź społecznie niebezpieczne w większym stopniu niż wykroczenia. Należą do nich np. jazda samochodem pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, przywłaszczenie cudzej własności, uszkodzenie ciała lub oszustwo.

Prawo karne – funkcje

Prawo karne ma na celu nie tylko określenie czynów zabronionych i sposobów egzekwowania odpowiedzialności za ich popełnienie. Tzn. nie odnosi się tylko do osób popełniających przestępstwa i wykroczenia. Pełni ono m.in. funkcję ochronną oraz prewencyjną. Zatem powinno zapobiegać popełnianiu czynów zabronionych oraz chronić dobra materialne, wartości, życie oraz zdrowie jednostki i społeczeństwa.

Powinno także, poprzez sprawiedliwy wymiar kary wymierzany osobie winnej popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, dawać poczucie sprawiedliwości społecznej, szczególnie osobom pokrzywdzonym w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez inną osobę, ale także całej społeczności.

Adwokat prawo karne Warszawa – kompleksowa pomoc podczas postępowania

Adwokat Warszawa oferuje pomoc prawną wszystkim uczestnikom postępowania karnego, oskarżonym, podejrzanym, pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym, oskarżycielom prywatnym. ADWOKAT WARSZAWA BEMOWO udziela porad prawnych z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, wykroczeniowego, wykonawczego.

Nasze usługi obejmują wszystkie dziedziny czynności w zakresie prawa karnego w tym:

 • obronę podejrzanego w sprawach o przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję,
 • pomoc rodzinie w uzyskaniu zgody prokuratora lub sądu na widzenie się z osobą tymczasowo aresztowaną;
 • uczestniczenie obrońcy w posiedzeniach w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
 • obronę przed sądem;
 • obronę podejrzanego o popełnienie wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających;
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym, w tym sporządzanie wniosków i zażaleń;
 • w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • a także aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postępowaniu karnym.

Adwokat Warszawa sprawy karne podejmuje działania nawet przy najtrudniejszych sprawach, przeprowadzając swoich klientów przez każdy aspekt postępowania. Działy zgodnie z literą obowiązującego prawa, regularnie aktualizując wiedzę na temat zmieniających się przepisów.

Nasza kancelaria w Warszawie nie zajmuje się tylko prawem karnym. Wśród naszych usług należy wymienić również: