Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje Klientów przed sądami w zakresie prawa pracy w szczególności o:

 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy,
 • zapłata za godziny nadliczbowe,
 • odszkodowanie.

 

W ramach świadczonych przez nas usług reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej, a także uczestniczymy w prowadzeniu negocjacji/ mediacji.
Nasze usługi kierujemy zarówno do pracowników jak i pracodawców.

 

Czynności, które prowadzi nasza Kancelaria w zakresie prawa pracy w imieniu pracowników to:

 • przygotowanie pozwu oraz dalszych pism procesowych w zakresie: ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew  o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa pracy.
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

 

Czynności, które prowadzi nasza Kancelaria w zakresie prawa pracy w imieniu pracodawców to:

 • rozwiązywanie sporów zbiorowych,
 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • wsparcie w kontaktach ze związkami zawodowymi.

 

Zapewniamy opracowanie legislacji wewnętrznej oraz dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia m. in:

 • umowa o pracę,
 • umowa o zakazanie konkurencji,
 • kontrakt menadżerski,
 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania.

 

Wspieramy doświadczeniem przy rozwiązywaniu wszelkich sporów pracowniczych. 
Zapewniamy pełną obsługę procesową.

 

Prawo pracy – najważniejsze informacje

 

Obejmuje ono wszystkie zasady związane z podejmowaniem stosunku zatrudnienia, a także wszelkie regulacje, dotyczące stosunku zatrudnienia osoby zatrudniającej oraz osoby zatrudnionej. Obejmuje także regulacje wzajemnych przywilejów oraz obowiązków obu stron, jak i zasady:

 

 • nawiązywania oraz rozwiązywania umów między stronami;
 • granic czasowych, w których zatrudniony wykonuje obowiązki zawodowe;
 • obowiązku wypłacania wynagrodzenia;
 • dotyczące urlopów i dni wolnych od świadczenia obowiązków zawodowych
 • oraz zasady dotyczące ochrony interesu osoby zatrudnionej czy też zasadę odformalizowania działań osoby zatrudnionej.

 

Źródła

 

Funkcjonujące obecne zasady i normy tego prawa wynikają m.in. Kodeksu pracy (obowiązujący od dnia 26 czerwca 1974 roku), konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz licznych aktów wykonawczych, m.in. rozporządzeń polskich ministerstw z lat 1996-2016, a także ustaw, układów zbiorowych (które zawierają zatrudniający) oraz regulaminów i statutów.

 

Prawnik Bemowo, 
Zapraszamy!