Porady prawne

 • System Dozoru Elektronicznego (SDE)

  System Dozoru Elektronicznego – jest to system umożliwiający odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych, polegający na kontrolowaniu zachowania osoby skazanej wyrokiem sądu przebywającej poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły elektryczne lub elektroniczne.

 • Zatarcie skazania / Krajowy Rejestr Karny

  Wydanie wyroku skazującego, w sprawie karnej, a następnie jego uprawomocnienie się rodzi konsekwencje w postaci umieszczenia informacji o skazaniu m.in. w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). 

   

  KRK jest instytucją, której zadaniem jest prowadzenie stale aktualizowanej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. Powołana została na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1158).

 • RÓŻNICE POMIĘDZY ROZWODEM, A SEPARACJĄ

  Do rozwodu dochodzi w sytuacji kiedy sąd orzeka o trwałym rozpadzie małżeństwa. Taka decyzja sądu jest decyzją trwałą i nie da się jej odwrócić. Czasem zdarza się, że strony nie są w stanie się porozumieć co do wspólnego życia, jednakże nie chcą sobie zamykać ostatecznie furtki, pozostawiając możliwość powrotu do związku. W takim przypadku pojawia się instytucja separacji. Separacja w przeciwieństwie do rozwodu nie ma charakteru trwałego (nieodwracalnego), co umożliwia w przyszłości powrót do wspólnego życia małżonków.

 • Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków – art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

  Mając na względzie częste przypadki realizowania znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także często nieznaczną społeczną szkodliwość tych czynów oraz brak celowości w karaniu we wszystkich przypadkach posiadania substancji niedozwolonych, ustawodawca w 2001 r. do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadził art. 62a, który pozwala na umorzenie postępowania w określonych przypadkach również przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia.